دکتر مسعود شاهوردی استاد دانشگاه وتحلیگر
نماینده منتخب خواص و افراد ویژه و کار چاق کن ها و یا نماینده منتخب مردم ؟کدامیک ؟انتخاب با شما مردم است یا انتخاب با مخارج خواص؟در زندگی گاهی ما چوب انتخابهایمان را میخوریم و بعد هم می نشینینم و خود را سرزنش میکنیم و انگشت اشاره را به سمت دیگران میگیریم غافل از اینکه از ماست که بر ماست ،خداوند به انسان عقل و تدبیر داده که در خصوص هر انتخابی مطالعه ،مشاهده ،مشاوره ،تحقیق ، تحلیل و ارزیابی و بعد اقدام نما ید وگاهی ما بدون هیچکدام از این مراحل اقدام به انتخابی میکنیم که بعدا دود و پیامد آن هم به چشم خودمان و هم به چشم مردم شریف شهرمان و هم به چشم ملت عزبز مان می رود،نماینده ای که باحمایت خواص و افراد ویژه وکار چاق کن ها به مجلس راه پیدا می کند بعداز انتخاب باید همه ظرفیت خود را در اختبار این افراد قرار دهد و دیگر نماینده مردم نیست و نماینده افراد خاص است و نمی تواند برای ملت و مردم شریف حوزه انتخابیه خود کاری کند چون وامدار است به حامیان و هواداران ویژه .بیاییم با انتخاب درست و مناسب را ه را بر این خواص و کار چاق کن ها ببندیم و خودمان سرنوشت ملت و شهرمان را بدست بگیریم و کار را به کاردان و متخصص بسپاریم که بتواند با شناسایی دقیق وعلمی مشکلات مردم حوزه انتخابیه خود در ابعاد مختلف اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی و ….. خدمت نماید و برای حل مشکلات مردم زمان و انرژی بگذارد قطعا توانمندی و دلسوزی و تعهد و تخصص نمایندگان در تخصیص وقت و انرژی برای حل مشکلات مردم با همدیگر فرق دارد ،باید با انتخابی درست ، نماینده ای قدرتمند انتخاب گردد که شهید خدمت به مردم شریف باشد تا مسیر رسیدن به اهداف هموار شود و برای حل مشکلات مردم خواب را بر مسولین شهر ، استان و کشور حرام کند .با احترام _مسعود شاهوردی