بازماندگان دولت اصلاحات همچنان برصندلی مدیرکلی در لرستان لم زده اند/ فرهاد زیویار نسخه عزلشان را بپیچد! 

به گزارش صدای منتقد، به نظر می رسد برخی ازمناصب ادارات کل لرستان به اندازه ای برای آقایان مدیرکل اصلاح طلب شیرین بوده است و در دولت انقلابی به آنها خوش گذشته است که پس از 3 سال که بر صندلی مدیرکلی در لرستان لم زده اند و بانگاه تفکرسیاسی اصلاح طلبانه خود با دولت انقلابی(سیزدهم) زاویه دارند، آنچنان صندلی مدیرکلی خود را با چنگ ودندان محکم گرفته اند که گویا قصد ندارند جای خود را به نیروهای انقلابی تازه نفس دهند.

جناب فرهادزیویار استاندارلرستان واقف باشد: که برخی ازحوزه های این استان دردولت های یازدهم ودوازدهم دچار خسران وعقب ماندگی شد، وامروز این حوزه های مدیریتی دردولت انقلابی«سیزدهم» به حیاط خلوت سیاسیون وهم حزبی های اصلاح طلب تبدیل شده است وگویا آقای مدیرکل اصلاح طلب قصد ندارد دست از سردیارمظلوم لرستان بردارد.

استاندارمحترم واقف باشد که این آقای مدیرکل اصلاح طلب که امروز پس از گذشت دوسال از عمرمدیریتی دولت انقلابی همچنان برصندلی نرم ونازک خود لم زده است، به کامپیوتر ومغزمتفکر اصلاحات لرستان معروف است و با این نگاه تند سیاسی خود اجازه نفس کشیدن به نیروهای جوان وانقلابی را نداده است، و به عبارتی آقای مدیرکل اصلاح طلب روزگار جوانان انقلابی استان را سیاه کرده است.

جناب فرهادزیویار: سه سال و چندماه از عمرمدیریتی آقای مدیرکل اصلاح طلب در لرستان گذشته است و در این برهه زمانی که به پایان چهارساله مدیریت عمر دولت سیزدهم درلرستان نزدیک می شویم متاسفانه این آقای اصلاح طلب برصندلی مدیرکلی یک ازادارات حساس ومهم استان لم زده است!

آقای دکتر زیویار آیا وقت آن نرسیده است نسخه ای برای عزل این مدیراصلاح طلب، بازمانده دولت اصلاح طلبان بپیچید و به عقیده نیروهای انقلابی استان احترام بگذارید؟

مردم و جریان انقلابی درلرستان به انتظار نشسته اند تا فرهادزیویار استاندار لرستان نسبت به جولان آقای مدیرکل اصلاح طلب دراین استان واکنش نشان دهد و عزم خود را برای تغییر مدیرکل اصلاح طلب لرستانی جزم کند.

 

خبرنگار: سجادجوانمرد