رتبه های اول وآخر دلفان وسلسله در جذب اعتبارات تسهیلات اشتغالزایی بهزیستی دربین 10 شهرستان لرستان

به گزارش صدای منتقد، اداره بهزیستی شهرستان دلفان با مدیریت امین حق نظری از فرزندان نخبه الشتر توانست از میزان مبلغ تخصیص یافته( چهارمیلیارد و پانصدمیلیون تومان) با عملکرد 18/900 با شاخص عملکردی عالی با 43 درصد تا پایان مردادماه 1402 دربین 10 شهرستان لرستان در جهت جذب اعتبارات تسهیلات اشتغالزایی ازمحل تبصره 18 رتبه اول لرستان را کسب کند.

همچنین اداره بهزیستی شهرستان سلسله درحالی که مبلغ شش میلیارد و صدمیلیون تومان اعتبار به این شهرستان تخصیص یافته است، با عملکرد ضعیف وشاخص صفردرصدی دررتبه آخر ایستاد.

 

خبرنگار: سجادجوانمرد