دیداربرگشت‌دوتیم شایان دیزل فارس وسپاهان ‌ب عصرامروزازساعت‌۱۷و دراستادیوم‌دستغیب شیرازبرگزارمی شود،شایان دیزل فارس بامهردادخادمی سرمربی لرستانی یک بردمهم رادردور
رفت ودرمرحله پلی آف بانتیجه ۲برصفر
بدست آورد.

حال‌ در دور برگشت یک دیدار
سخت ونفس گیررادرمقابل این تیم اصفهانی خواهد داشت چون سپاهانیها
همه چیزراازدست رفته می دانندودراین
دیدارسرتاپابه‌حمله خواهندپرداخت‌
هرچند شاگردان خادمی بی گدار به آب نخواهندزدودراین دیداربابرنامه ترعمل خواهندکردو بدنبال هرسه امتیازاین بازی هستند
شایان دیزل درشیراز به دنبال‌یک بردمهم دردوربرگشت می‌باشد.ودرحضور هواداران تیمشان درآستانه رسیدن به‌لیگ‌دو وکسب‌یک‌سهمیه مهم برای استان وشهرشیرازمی باشند.