برخی از روابط عمومی های لرستان،فقط نام یک روابط عمومی رایدک می کشند ومتاسفانه باالفبای ارتباطات بیگانه هستند/عدم وجود روابط عمومی های قوی ومتخصص درلرستان، شیرازه اطلاع رسانی عملکرد مسئولان را ازهم پاشیده است! 

 

«سجادجوانمرد» خبرنگار وروزنامه نگار لرستانی و مشاور رسانه ای، به مناسبت فرارسیدن ۲۷ اردیبهشت ماه روز ارتباطات و روابط عمومی در یادداشتی نوشت: 

روز روابط عمومی بهانه ای شد،که ضمن تبریک این روز به مدیران روابط عمومی های ادارات لرستان به گوشه ای از حرف های ناگفته وخاموش شده درطول این سالیان اشاره کنیم و عملکرد برخی از مسئولان روابط عمومی ادارات لرستان که فاقد تخصص های لازم دراین حوزه می باشند، مورد نقد،تحلیل وبررسی قراردهیم. 

روابط عمومی چراغ یک دستگاه اجرایی است، می تواند با همدلی و همراهی پل دوطرفه در ارتباط مردم و دستگاه اجرایی مربوطه باشد این موضوع درحالی می باشدکه اهمیت و اهتمام دستگاه های اجرایی به خصوص در جایگاه روابط عمومی ادارات لرستان درجهت خدمت وتکریم تفکرات وشعور اجتماعی شهروندان به شفاف احساس می شود و این اصول، احترام به شعور و قانون مدنی شهروندان در برخی از ادارات لرستان توسط روابط عمومی های نهادها حلقه مفقوده ای به شمارمی آید! 

متاسفانه از نقاط ضعف دستگاه های اجرایی لرستان عدم وجود روابط عمومی های فعال ومتخصص است که این نکته، اصحاب مطبوعات ورسانه لرستان را همواره از عملکرد ضعیف روابط عمومی ها لرستان گله مند کرده است، درحالی که روابط عمومی های دستگاه های اجرایی باید از قویترین و باسواد ترین نیروها انتخاب شوند و با الفبای اولیه روابط عمومی وارتباطات آشنایی کامل راداشته باشند و همچنین درتعامل وارتباط با اصحاب رسانه همیشه پیش قدم باشند. 

به جرات وبدون تعارف می توان گفت که برخی از متصدیان روابط عمومی های ادارات لرستان فقط نام روابط عمومی را یدک می کشند وهیچ گونه تخصص و سوادی درگوشه قلم این افراد نمی توان یافت کرد،و عدم وجود روابط عمومی های قوی ومتخصص درلرستان شیرازه اطلاع رسانی عملکرد مسئولان را از هم پاشیده است، درحالی که روابط عمومی یکی از پست های حساس ، مهم و نقش آفرین در ادارات به شمار می روند اما متاسفانه در لرستان خبری از انجام وظایف محوله آنان نیست،ونسبت به انجام وظایف خود به دلیل عدم تخصص و بی سوادی بی تفاوت می باشند! 

روابط عمومی ها، به عنوان یک بازوی قوی می توانند پل ارتباطی ادارات با مردم وچشم بیدار و زبان گویای عملکرد نهادهای خودباشند، امابه راستی در لرستان برخی از روابط عمومی های ادارات لرستان نسبت به وظایف تعریف شده سازمانی خود بی اطلاع هستند وآشنایی لازم با اهداف پُست سازمانی خود ندارند!

در مناسبت های ملی و مهم خبری از فعالیت روابط عمومی ها نیست و حتی از تهیه یک بنر ساده نیز امتناع می ورزند ودر مراسمات ملی ومذهبی درخواب ناز زمستانی به سربرده و رویدادهای مهم ملی نظام را به طور کامل فراموش می کنند!

روابط عمومی ها می توانند خدمات دستگاه ها را به مردم انعکاس دهند و مردم را در جریان فعالیت ها و خدمات دولت قرار دهند، وعلاوه بر ایجاد پاشیدن بذر امید واعتماد دربین آحاد جامعه نسبت به ارائه عملکرد دولت وتنویر افکار عمومی اقدام نمایند. 

از مدیران دستگاه های اجرایی لرستان انتظار می رود با انتخاب افراد اهل فکر و نظر در حوزه های تخصصی روابط عمومی نسبت به حل این خلاء در نهادهای اجرایی لرستان اقدام نمایند و از افرادی درروابط عمومی ادارات اسفاده شود که توانمندی لازم را درجهت ارتباطات عمومی و ارتباط با اصحاب رسانه را داشته باشند و با الفبای واقعی روابط عمومی آشنا باشند. 

امید است “فرهادزیویار” استاندارلرستان باتوجه به لزوم ارائه عملکرد خدمات دولت سیزدهم وانقلابی به مردم این استان، نسبت به این موضوع حساس ورود کرده و مدیران ادارات لرستان را نسبت به استفاده از روابط عمومی های قوی وکاردان ملزم نماید، و مدیرکل روابط عمومی و اموربین الملل استانداری لرستان درجهت استفاده از روابط عمومی های متخصص ومتعهد درادارات لرستان غافل نشود و نسبت به انتخاب نیروهای باسواد درحوزه ارتباطات و رسانه در راس روابط عمومی های این استان اقدام نماید.