معاون منابع انسانی وامور پشتیبانی استاندارد لرستان منصوب شد

طی مراسمی و با صدور حکمی از سوي وحید والی زاده مرادی مدیرکل استاندارد لرستان ، عبدالله عزیزپور، به عنوان معاون منابع انسانی و امور پشتیبانی استاندارد لرستان معرفی شد.

 

به گزارش صدای منتقد از لرستان، بر اساس حكم صادره مورَخ 21 اردیبهشت ماه از سوي وحید والی زاده مرادی مدیرکل استاندارد لرستان و با توجه به تجارب ارزنده عبدالله عزیزپور، ایشان به سمت معاون منابع انسانی و امور پشتیبانی این اداره کل منصوب گردید.

 

پیش از این فتح الله محمدی این سمت را بر عهده داشت که از خدمات وی تشکر و قدردانی گردید. 

عزیزپور سابقه معاونت امور جوانان و ورزشی اداره کل ورزش وجوانان لرستان را درکارنامه مدیریتی خود دارد. 

 

 

خبرنگار: سجادجوانمرد