نفرات برتر اسکواش جام رمضان در خانه اسکواش خرم آباد معرفی شدند.

به   گزارش خرم آباد فردا؛  مسابقات اسکواش آقایان جام فجر با شرکت ۲۸نفر در سه رده با برنامه ریزی هیات اسکواش خرم آباد لرستان  وسرپرستی فنی فرشاد، فرشیدعلیپور وپیام عالیخانی چگنی مسئولان هیات اسکواش خرم آباد ونظارت فنی مهرداد صالحی دبیر هیات استان به صورت حذفی به قضاوت  امین هاشمی وفرشید علیپورداوران خوب استان برگز ار ودر سه رده نفرات برتر معرفی شدند.

جـایز نفرات برتر توسط فرشاد علیپور،مهرداد صالحی وپیام عالیخانی به نفرات برتر اهداشد.

در برگزاری این مسابقات منصور داودی نژاد رئیس هیات اسکواش استان لرستان در برنامه ریزی وحمایت از قهرمانان زحمات زیادی را متحمل شد.

نفرات برتر سه رده به شرح زیر معرفی شدند.

رده سنی نوجوانان:

نفر اول :علی پیریایی

نفر دوم : رضا علی پور

نفر سوم : محمد سام علی پور

نفر چهارم : امیر محمد میری

 

رده سنی جوانان:

نفر اول: عباس ولد پور

نفر دوم: رضا هاشمخانی

نفر سوم :عباس نیکنژاد

 

رده پیشکسوتان:

نفر اول:پویا عالیخانی

نفر دوم : محمد اذرپور

نفرسوم: عبداله کریمی نژاد

نفر چهارم:مسعود جهانگیری راد