وداع تلخ فتوحی با صندلی داغ شهرداری خرم آباد.

سعید فتوحی عزل شد،داریوش بارانی سرپرست شد

به گزارش خبرگزاری صدای منتقد، سعیدفتوحی شهردار خرم آباد با هفت رای اعضای شورای شهر عزل شد و داریوش بارانی ، سرپرست شهرداری خرم آباد را بر عهده گرفت.

 

خبرنگار: سجادجوانمرد