طی حکمی از سوی مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان “صادق جوانمرد” به عنوان سرپرست اداره تعزیرات حکومتی شهرستان دورود منصوب شد

به گزارش خبرگزاری صدای منتقد، در آئینی با حضور مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان، صادق جوانمرد به عنوان سرپرست جدید اداره تعزیرات حکومتی شهرستان دورود منصوب شد.

 

 

خبرنگار: سجادجوانمرد