بزرگترین خواسته جوانان انقلابی شهرستان سلسله از فرماندار تازه برمنصب نشسته رفع بیکاری و فراهم کردن زمینه اشتغال می باشد

 

یادداشت: سجادجوانمرد فعال حوزه جوانان، دانشجویان

وقتی بحث مشکلات شهرستان سلسله به میان باز می شود بیکاری جوانان شهرستان وتلاش برای ایجاد اشتغال همواره یکی از موضوعات اصلی، اساسی قشرجوان است، که در محافل ومجالس همیشه نقل وچاشنی بحث ها است، به طوری که مردم شهرستان سلسله در هرسن وموقعیتی که باشند به مشکل بیکاری ونبود اشتغال در شهر واقف واز قرارگرفتن شهرخود بر روی سکوی نخست بیکاری لرستان اطلاع دارند والبته به شدت ازاین موضوع نگران

با انتصاب «میلادشرفی» به عنوان فرماندار سلسله، بحث بیکاری در میان جوانان مظلوم این شهرستان داغ شده است وبه دنبال آن انتظارات ومطالبات مردم دراین زمینه مطرح می گردد و باید دغدغه اصلی اولویت «میلادشرفی» رفع بیکاری جوانان باشد.

دغذغه ای که فرمانداران سابق دردولت های اصولگرا واصلاح طلب به میراث گذاشته اند، و امید دربین جوانان الشتر احساس می شود که با تدبیر فرماندار تازه المنصوب شده با توجه به شناخت از ظرفیت منطقی، تجربه خود درآینده نزدیک بتواند این گره کور بیکاری در شهرستان سلسله باز نماید.

«میلادشرفی» را می توان یک نیروی جوان انقلابی وارزشی ذکر کرد که به قول «مجیدمنعمی» معاون سیاسی استانداری لرستان این شخصیت باانگیزه است ودغدغه خدمت به جوانان رادارد والبته این فرماندار به عنوان نماینده عالی دولت سیزدهم، در شهرستان سلسله دراین روزهای ابتدائی دغدغه خدمت را درسینه دارد،و البته این امر نیازمند وحدت، همدلی، همزبانی تمام مدیران شهرستان، احزاب، فعالین سیاسی ومردم را دارد وامید است فرماندارسلسله بتواند با همت وتلاش والای خود باعث آبادانی شهرستان شود.

بزرگترین خواسته جوانان انقلابی شهرستان سلسله از فرماندار تازه برمنصب نشسته رفع بیکاری و فراهم کردن زمینه اشتغال می باشد، جوانان انقلابی وتحصیل کرده شهرستان سلسله سالهاست که با معضل بیکاری دست وپنجه نرم می کنند، و بر درب بسته اشتغال می کوبند وازدولت آیت الله سیدابراهیم رئیسی انتطار می رود با تدبیر شایسته وموثر معضل بیکاری در شهرستان سلسله برطرف شود.

فرماندارسلسله واقف باشد مشکل بیکاری دارای بارروانی شدید دربین جوانان این شهرستان است، متاسفانه شاهدطلاق، اعتیاد جوانان شهرستان به دلیل موضوع بیکاری بوده ایم

شهرستان سلسله به «قم لرستان» شناخته شده است واین آماروارقام«طلاق واعتیاد» زیبنده این دیار نیست ونماینده عالی آیت الله سیدابراهیم رئیسی در شهرستان سلسله باید رسیدگی به امور جوانان و موضوع اشتغال را به طور جدی پیگیری نماید و امیداست فرماندارسلسله باتلاش صادقانه خود آینده روشنی برای جوانان انقلابی وتحصیل کرده سلسله رقم بزند و جوانان انقلابی سلسله انتظاراتی به حق از مدیران ارشد نظام دارند که باید سیاستمداران ما مرد عمل باشند نه مرد شعار، و مدیران اجرائی باید از دادن شعارهای بی محتوا پرهیز نمایند ودر عمل صداقت خود را ثابت نمایند.

فرماندارسلسله به خوبی واقف است فراهم کردن امکانات علمی، برای جوانان انقلابی سلسله می تواند در شکوفایی استعدادها بسیار موثر باشد وتقویت خودباوری دربین جوانان الشتر را درسرلوحه کاری خود قرار دهد و دراین میان نقش فرماندارسلسله در جذب سرمایه گذار در شهرستان برای بهبود وضعیت اشتغال بسیار مهم است به طوری که به حقیقت وبه جرات می توان گفت بخش عظیمی از مشکلات نبود سرمایه گذار در شهرستان است.

عملکرد ضعیف فرمانداران ونمایندگان سابق مجلس، در عقب ماندگی شهرستان نقش بسزایی داشته است و فرمانداران سابق هیچ برنامه خاصی برای اشتغال جوانان نداشته اند واین موضوع می تواند که بانگاه دقیق مورد بررسی فرماندار جدید سلسله قراربگیرد که امیداست بتواند این گره کور«بیکاری» که توسط فرمانداران سابق حاصل بی تجربگی آنان براشتغال شهرستان گره خورده است برطرف شود.

«میلادشرفی» به عنوان فرماندارسلسله ازتجربیات ناموفق فرمانداران سابق این شهرستان عبرت گرفته و واقف باشد که تخصیص قطره چکانی اعتبارات، نبود بازرسی مستمر برروند اجرایی پروژه ها عدم مشورت از افراد دلسوزجامعه ضربه های زیادی را توسط فرمانداران سابق به اقتصاد و صنعت واشتغال سلسله وارد کرده است که بیکاری جوانان سلسله امروزه دستاورد مدیران ارشد و سابق می باشد که تغییرات حساب نشده در مدیریت ها وفرصت سوزی بی شمار در کنار فراهم نبودن شرایط لازم برای بالارفتن آمار بیکاری، طلاق، اعتیاد دراین شهرستان شده است.

امیداست فرماندارسلسله اقدامات زیربنایی وتوجه به نیازهای واقعی جوانان این شهرستان بتواند قدم های طلایی در رفع موانع پیشرفت شهرستان بردارد وازاین رو از تمام احزاب، جریانات وشخصیتهای سیاسی، انتظار می رود با همدلی وهمزبانی نبض توسعه شهرستان سلسله را به تپش بیاورند و میلادشرفی را به عنوان مدیرارشدسیاسی سلسله را درتمام مراحل عمران وتوسعه این دیار یاری نمایند.

سجادجوانمرد _خبرنگار