به گزارش خبرگزاری صدای منتقد استاندارلرستان اززحمات بانوی انقلابی آذرعزیزی مدیرکل هسته گزینش استانداری لرستان تقدیروتجلیل به عمل آورد.