مدیرکل تامین اجتماعی استان لرستان ازسوی برنامه تلویزیونی افق روشن شبکه لرستان به عنوان مدیرجهادی وتلاشگر انتخاب وبا اهداء تندیس موردتجلیل قرارگرفت .

 به گزارش صدای منتقد ،منوچهرگودرزی مدیرکل تامین اجتماعی استان لرستان در سومین حضور خود دربرنامه تلویزیونی افق روشن شبکه لرستان براساس گزارشات مردمی و پایش های همه جانبه توسط عوامل این برنامه تلویزیونی و بواسطه تحقق وعده ها و انتظارات مطرح شده مردم دربرنامه های قبلی به عنوان مدیرکل جهادی و تلاشگر با اهداء تندیس مورد قدردانی قرارگرفت .

گودرزی در این برنامه به سیاستهای تامین اجتماعی در حوزه خدمات الکترونیک اشاره کرد و گفت : درراستای اجرای طرح 3070 بیش از 30 خدمت تامین اجتماعی می بایست غیرحضوری می شد تا 70میلیون بار مراجعه تامین اجتماعی در طول سال کاهش یابد، که با برنامه ریزی مدیران ستادی و با همت همکاران استانها این خدمات به بیش از 40 نوع خدمت ارتقاء و توسعه یافته است که صدور 32 هزار سند تعهدات کوتاه مدت در8 ماهه اخیر به مبلغ 14 میلیارد تومان و پرداخت 74 میلیارد تومان بابت پرداخت مقرری بیمه بیکاری به صورت غیرحضوری بیانگر ارتقاء سطح خدمات ازطریق طرح مذکور می باشد .

مدیرکل تامین اجتماعی استان لرستان به مجموعه فعالیتها و تلاشهای این اداره کل در انعکاس و اطلاع رسانی طرح بخشودگی جرائم کارفرمایان اشاره کرد و افزود: با اجرای طرح بخشودگی جرائم درسال گذشته بیش از 1800فقره بدهی مربوط به کارفرمایان مدیون تقسیط که در پی آن 135 میلیارد تومان از جرائم کارفرمایان بدهکار بخشیده شد. شایان ذکراست در راستای حمایت ازتولید و تولیدکنندگان درشش ماهه اول سال جاری 1177 فقره بدهی برای کارفرمایان تقسیط شده است .

گودرزی تصریح کرد: یکی از دغدغه های مردم در برنامه های قبلی سرعت در فرایند صدور مفاصا حساب برای پیمانکاران بود که در شش ماهه اول سال گذشته تعداد پیمانهای محاسبه شده جهت صدور مفاصا حساب 2100فقره بوده که با اصلاح فرایندها در شش ماهه اول سال جاری این شاخص به تعداد5317فقره یعنی به 2/42برابر افزایش یافته است.

وی همچنین از طرح بیمه فراگیرخانواده ایرانی به عنوان طرح تحولی سازمان یاد کرد و اضافه کرد : در طرح بیمه فراگیرخانواده ایرانی پوشش بیمه ای مناسب برای دانشجویان ، زنان خانه دار و دختران مورد تاکید قرارگرفته است که از آغاز اجرای این طرح تاکنون قریب به 3900 نفر بیمه شده مشمول این طرح نامنویسی و زیرچتر حمایتی سازمان قرار گرفته اند.

مدیرکل تامین اجتماعی استان لرستان اظهارداشت : به منظور نظارت و پیگیری حقوق بیمه ای کارگران شاغل درکارگاهها ، در شش ماهه اول سال 1401 حدود 31039 بازرسی دوره ای از کارگاهها یعنی 31درصدبیشتر از نرم مصوب تعیین شده از سوی سازمان مرکزی تامین جتماعی انجام شده و در بازرسی های کشفی 31 درصد رشد در شش ماهه اول سال نسبت به نرم مصوب داشته ایم به طوری که 1500 نفر بیمه شده جدید به بیمه شدگان سازمان اضافه شده است .