نایب رئیس شورای شهر خرم آباد با نامه رسمی ومطالبه جدی خواهان ایجاد شهردلری ممطقه ۴ خرم آبادبه دلیل گستردگی شهرخرم آباد شد.

استاندار محترم لرستان، دکتر زیویار

معاون محترم امور عمرانی استانداری لرستان،

دکتر دالوند

فرماندار محترم خرم آباد،

جناب آقای حاج علی محمد دریکوند/

ایجاد شهرداری منطقه ۴ خرم آبادhttp://ایجاد شهرداری منطقه ۴ خرم آباد برای ایجاد رضایت مندی و افزایش کمیت و کیفیت ارائه خدمات به شهروندان خرم آبادی ضروری است.

نزدیک به ۶۰ درصد گستره مدیریت شهری خرم آباد در حوزه شهرداری منطقه ۳ است. جمعیت و مهاجرین به خرم آباد در حال افزایش است و ناگزیر از برنامه ریزی برای آینده شهر هستیم. با ۳ منطقه نمیتوان به مردم خدمات ارائه داد. شهرداری منطقه ۴ و یا ایجاد شهرداری های نواحی راهگشای این مشکل است که در آینده نزدیک با احتمال الحاق بیش از ۱۰ اَبَر روستا به خرم آباد تبدیل به یک بحران و چالش جدی خواهد شد.

 

برای ایجاد شهرداری منطقه ۴ نیازی به جذب نیروی جدید و یا تجهیزات و امکانات و ساختمان نخواهد بود و این موضوع بار مالی به همراه نخواهد داشت چرا که شهرداری خرم آباد تقریبا ۴۰۰ نفر نیرو اضافه بر چارت مصوب خود دارد و این اقدام منجر به آمایش نیرو و افزایش بهره وری خواهد شد.

این پیشنهاد مکتوب از جانب مرکز پژوهش ها و مطالعات راهبردی شورای اسلامی شهر خرم آباد به ریاست محترم شورای شهر و شهردار محترم خرم آباد ارائه شده اما انجام این کار نیازمند رایزنی در سطح کلان و اخذ مجوز وزارت کشور است.

این جانب به صورت ویژه و مستمر پیگیر این کار خواهم بود.

مجید دریکوند نائب رئیس شورای اسلامی شهر خرم آباد و رئیس مرکز پژوهش ها و مطالعات راهبردی شورای شهر