وقتی به تاریخ چهل و پنجاه هزار ساله لرستان و خرم آباد و چگنی می اندیشیم در میابیم که تاریخ ساز ترین، قدیمی ترین، متمدن ترین، زیستگاه بشر بوده اند.

در مقابل وقتی با تاریخ چهل پنجاه ساله اصفهان می نگریم مشاهده میکنیم آنقدر اقتصاد رانتی حکومتی را به سمت این استان پارتی دار هدایت کرده اند که به قطب گردشگری تبدیل شده و حتی آکواریم چند هزار متر مربعی بین المللی را دارست و مسئولینش در مجالس پارلمانی و محافل سیاسی اجتماعی شان بعضا به اقتصاد و فرهنگ‌ لرستانیهای واقعا متمدن لبخند تحقیر آمیز می زنند.چرا که داشتم داشتم های واقعی لرستان را با رانت و تعصبات سیاسی به قهقرا برده اند ولی دیگر استانهای صاحب نفوذ را از هر نظر غنی کرده اند.

بدون شک؛ تمام جهان بویژه استانهای کشور در مقابل تاریخ و تمدن لرستان باید زانو بزنند چراکه خرم آباد با کاوش های متعدد در غار کلدر با وجود جمجه فسیل شده پنجاه هزار ساله انسانهای نخستین زیستگاه پنجاه هزار ساله تاریخ بشر را در دل خود دارد و چگنی با دارا بودن نقاشی های انسانهای اولیه در غار دوشه را داراست که بایستی این استان بویژه خرم آباد و چگنی را مادر زیستگاه جهان بشری و چگنی را مادر و هسته پلهای باستانی ایران نام نهاد اما نه تنها نام مادر جهان و هسته پلهای ایران بر آنها نهاده نشده است بلکه مرکز شهرستان خرم آباد معمولی ترین امکانات را دارد و چگنی با داشتن قدیمی ترین آثار و بزرگترین بناهای تاریخ معماری پلسازی ایران(پل کشکان) هم طاق و پایه های عظیم پل بی نظیرش همچون‌طاق دل دردمندترین انسان غمدیده در حال ضعف و تخریب جدیست. و هم خرم آباد فقط به نام و نشان خود افتخار میکندواز نظر توسعه و اشتغال و گردشگری در قعر جدول کشور است…؟

✍️نایب زاده طولابی.

مطالبه گر/روزنامه نگار

۱۴۰۱/۱/۵