سواد مالی و اقتصادی یعنی توانایی درک و استفاده بهینه و اصولی از مهارتهای مالی مختلف مانند بودجه بندی ، روشهای کسب درآمد و تامین مالی ،پس انداز ,سرمایه گذاری ،مدیریت بدهی ها ، برنامه ریزی ومدیریت مخارج ،حفظ دارایی ها ،و بطور کلی مدیریت مالی شخصی و یا شرکتی و سازمانی است ،بعبارتی سواد مالی به معنای برخورداری از دانش و مهارتهای مورد نیاز برای تصمیم گیری در خصوص مهم ترین فعالیت های مالی و اقتصادی است و به زبان ساده تر با مدیریت بهینه پول و دارایی های مالی خود زندگی بهتری برای خود بسازید و سرمایه خود را از تورم و ریسک ها و آسیب ها ی دیگر حفظ کنید
،با افزایش دانش مالی و اقتصادی و استفاده از تجارب و الگوهای موفق دیگران در این زمینه می توانید به مدیریت درست پول ،پس انداز ،سرمایه گذاری و تصمیم گیری های صحیح مالی که باعث بهبود وضعیت اقتصادی و افزایش رفاه مالی و در نهایت افزایش کیفیت زندگی می شود دست پیدا کنید ،متاسفانه چه افراد و خانواده ها در مدیریت مالی شخصی زندگی خود و چه سازمانها و شرکت ها در خصوص سواد مالی و اقتصادی فقیر و کم بهره هستند و باید روی آموزش درست آن برای خانواده‌ها و شرکت ها سرمایه گذاری ویژه‌ای انجام داد .پیشنهاد این است و شایسته است که آموزش عالی ووزارت آموزش پرورش در این خصوص در راستای مسئولیت اجتماعی در کلیه مقاطع تحصیلی بصورت جدی تر دو واحد درسی سواد مالی و اقتصادی در سرفصل دروس خود بگنجاند .
و من یتوکل علی الله فهو حسبه
با احترام -دکتر مسعود شاهوردی