ما در نهضت ملی مسکن با کمبود شدید زمین مواجه هستیم،در حال حاضر ۳۱۰ هکتار زمین برای ۱۴ هزار و ۸۰۰ واحد در حال ساخت است، همچنین ۸۲۸ هکتار در شورای برنامه‌ریزی و کارگروه زیر بنایی هم مصوب شده است.

دستگاه‌های اجرایی که طی سه ماه اراضی که واگذار شده را زیر بار ساخت مسکن نبرند، باید اراضی را در قالب ماده ۱۲ برگردانند.