: ۱۵ سال کار مطالعاتی و میدانی در این محدوده انجام شد تا امروز قابلیت برداشت از این میدان رو زمینی را داشته باشیم، این میدان هم به لحاظ کیفیت و کمی از ظرفیت خوبی برخوردار است، نمونه آزمایشی موفقیت آمیز بوده است.

روش برداشت آن پیدا و نمونه نیمه صنعتی آن هم در ابعاد ۱۰ کیلو به روش پیوسته تولید نفت و میعانات نفتی به دنبال داشته است و با میادین نفتی نفت شهر و اهواز برابری می‌کند.