در روند بررسی صلاحیتها توسط هیات های اجرایی نص صریح قانون مدنظر قرار گیرد.

اعضای هیات‌های اجرایی انتخابات در سراسر استان نباید له یا علیه هیچ داوطلبی، اظهار نظر کنند.