این اشتباهات، این انتخاب‌های درست و نادرست و این تجربه‌های تلخ و شیرین بخشی جدا نشدنی از زندگی هر انسانی است و کلیت حیات فردی و اجتماعی او را تشکیل می دهد و صد البته که زندگی همچنان جاری است .
در کنش‌های اجتماعی، مانند فعالیت و گرایش سیاسی، هم همین است. در این مواقع بهتر آن است که به جای مقصر دانستن دیگران و ناسزاگویی به زمین و زمان، از تک‌تک تجربه ها و خاطرات تاریخی درس بگیریم.
هر کشور توسعه یافته‌ای را که بنگریم همین تجربه‌های تاریخی و همین زمین خوردن‌ها و پا شدن‌های فراوان بوده که در نهایت باعث یافتن مسیر و انتخاب درست شده است. ما ایرانیان هم برای ساختن آینده بهتر چاره‌ای نداریم جز آنکه به جای فحاشی به این و آن و مقصر دانستن دیگران ،انگشت اشاره را به سمت خود بگیریم و به گذشته به مانند تجربه و پلی تاریخی بنگریم و برای ساخت آینده‌ای بهتر و تصمیماتی معقول‌تر از آن بهره بجوییم و انتخابهای مهم زندگی خود را با مطالعه ، تحقیق ،مشاوره ،تحلیل و ارزیابی وبا بصیرت و در مسیر عقلانیت و بدرستی به سرانجام برسانیم .
با احترام _دکتر مسعود شاهوردی
و من یتوکل علی الله فهو حسبه