غول کنکور را در چراغ می‌کنیم؛ تعداد دانش آموزان مناطق محروم که به دانشگاه‌های درجه یک کشور آمدند در گذشته صفر بود، اما حالا تعداد دانش آموزان مناطق سه و دو افزایش پیدا کرده است.

تعداد معلمانی که در شش‌ماه استخدام شدند در تاریخ ایران بی‌سابقه ا؛ امسال بیش از ۴۲ هزار معلم جدید را استخدام کردیم.