دکتر مسعود شاهوردی _تحلیل گر مسائل اجتماعی،سیاسی و اقتصادی

مجلس در نظام جمهوری اسلامی ایران از اهمیت ویژه و والایی برخورداربوده و محور بسیاری از تصمیم گیری ها ،قانون گذاری ها ،برنامه ریزی ها است و چراغ هدایت دولت و ملت را بدست دارد .مجلس پایگاه اساسی نظام و مردم و مایه حضور و مشارکت واقعی مردم در تصمیم گیریها و مظهر اراده ملی است .با توجه به نقش موًثر و مهم مجلس در نظام کشور ،وظایف عمده مجلس در دو بخش خلاصه میگردد :۱_قانونگذاری ۲_نظارت
این دو وظیفه باید با برنامه ریزی دقیق و هدفمند در ریل انقلابی گری و تخصص گرایی و شایسته سالاری تقویت و ادامه یابد و در مسیر استیفای حقوق ملت و اجرای عدالت قرار گیرد و تحت تاثیر لابی ها ،فضاسازی ها و تخریب ها قرار نگیرد.نمایندگان ملت باید بتوانند در جهت استیفای حق مردم و پاسخگو نمودن و شفافیت و اجرای عدالت ،مسببان وضع موجود را در دستور کار خود قرار داده و در این مسیر به پرونده کم کاریها، ترک فعل ها ،فسادها،و تصمیمات نادرست در حکمرانی و اداره کشور ورود پیدا کرده و عملکرد وزرا و مدیران اجرایی کشور را رصد وشفاف سازی کنند و آنها را در مقابل عملکرد خود پاسخگو نمایند که این شفاف سازی در صورتی اثربخش است که از خود مجلس نشات بگیرد ،نظیر ( انتخاب وزرای قوی و شایسته ،شفافیت در رای نمایندگان ،قرار دادن افراد متخصص در کمیسیون‌های تخصصی مجلس که مصداقی از شایسته سالاری است و نظارت و قانونگذاری را اثربخش تر میکند ) و در این مسیر از هر گونه مخالفت ،معاندت ،تخریب و فضاسازی ها نهراسند و باج ندهند چرا که این موارد (مخالفت ها) طبیعی است و مجلس باید از تصویب لایحه هایی که برای کشور ارزش افزوده ایجاد میکند و منافع عمومی دارد نظیر (امنیت ،سلامت و بهداشت، بیمه وتامین اجتماعی و حمایت از خانواده های کم برخوددار ،سلامت و بهداشت و درمان، تولید و خدمات و صادرات ،ایجاد رفاه و مسکن ، اشتغال ،ایجاد عدالت، مشوق های مالیاتی و ……)حمایت کرده ودولت را در این راستا یاری دهد و همچنان در دو بعد نظارت و قانونگذاری در ریل انقلابی گری و جهادی بودن حرکت کنند و بصورت مستمر و دوره ای عملکرد خود رابه مردم گزارش دهند .
با احترام _دکتر مسعود شاهوردی
و من یتوکل علی الله فهو حسبه