در حال حاضر ۲۷۱ مدرسه با نوسازی مدارس قرارداد داشتیم که از این تعداد ۱۱۰ مدرسه احداث و تکمیل و مابقی نیز در دست اقدام است.

ستاد اجرایی ۴۳۹ کلاس درس را از ابتدای قرارداد تا کنون به حوزه آموزش و پرورش استان تحویل داده، ضمن اینکه از تعهد ۸۵ میلیارد تومانی به نوسازی مدارس تا کنون ۴۶ میلیارد تومان پرداخت شده است.