رئیس مرکز آموزشی، درمانی شهدای عشایرخرم آباد با اعلام این خبرگفت: در طی 6 ماه اول سال 1402 بالغ بر 111 هزار نفر برای انجام خدمات درمانی به بیمارستان عشایر مراجعه کرده اند.

به گزارش صدای منتقد، رئیس مرکزآموزشی، درمانی شهدای عشایرخرم آباد با اعلام این خبرگفت: در طی 6 ماه اول سال 1402 بالغ بر 111 هزار نفر برای انجام خدمات درمانی به بیمارستان عشایر مراجعه کرده اند. 

دکتر حمزه حسنی تصریح کرد: ازاین تعداد 61 هزار و739 نفر به درمانگاه وبیش از 29 هزار و 378 نفر به بخش اورژانس مراجعه کرده اند. 

دکتر حسنی اظهار کرد: ازمجموع تعداد مراجعین به مرکز درمانی شهدای عشایر خرم آباد 19 هزار و680 نفر بستری شده اند و بیش از 26 هزار و 569 نفر نیز تحت عمل جراحی قرار گرفته اند. 

 

 

خبرنگار _سجادجوانمرد