عضویت یک لرستانی درهیات رئیسه موی تای جمهوری اسلامی ایران 

به گزارش صدای منتقد، به نقل از روابط عمومی انجمن موی تای لرستان، طی حکمی ازسوی «فرید نقدی» ریاست انجمن موی تای جمهوری اسلامی ایران، دکترحاجی رضا درویش پور از ورزشکاران خطه پهلوان پرور لرستان به عنوان عضوهیات رئیسه موی تای ایران منصوب شد. 

خبرنگار_سجادجوانمرد