صدای منتقد ، شهرستان دلفان به مرکزیت نورآباد با مساحت 2 هزار و 740 کیلومتر مربع و ارتفاع 2 هزار و 180 متر از سطح دریا و جمعیتی در حدود 150 هزار نفر با رشد جمعیت 0.9 و تراکم جمعیت 4.5 نفر بر کیلومتر مربع دارای سه بخش مرکزی، کاکاوند و خاوه در شمال غربی استان لرستان قرار دارد و یکی از مناطق استان لرستان است که قدمت آن به نیمه نخست هزاره پیش از میلاد می‌رسد.

شهرستان دلفان به دلیل کشف مفرغ‌هایی از آن که زینت بخش موزه‌های معروف دنیاست به شهر مفرغ معروف است.

این شهرستان یکی از شهرستان‌های کوهستانی کشور به شمار می‌رود که با وجود کوهستان‌های برف‌گیر و چشمه‌های سرشار از آب، نویدبخش بهاری سرشار از خرمی و سرسبزی برای دوست‌داران طبیعت و گردشگران نوروزی است.

شهرستان نور آباد علیرغم پتانسیل های کشاورزی بالا از محرومیت های بسیار بالا در حوه اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی  رنج می برد. علیرغم همه مشکلات ریز ودرشت و کمبود ها در سال 1401با درایت وبرنامه ریزی رئیس شعبه جوان وپرتلاش خود سعید دوستی وسایر همکاران از درجه سه الف به دو ب ارتقا یافت .با رئیس شعبه  بانک رفاه مرکزی نور آباددر خصوص عملکرد شعبه به گفتگو نشسته ایم که در زیر تقدیم می شود

لطفــاً خــود را معرفــی کنیــد و بــه اختصــار ســوابق و تجربیــات  بانکی خودتــان را توضیح دهید؟

.بنده سعید دوستی متولد اول شــهریور1356 شهرستان نور آباد در تاریخ 1/2/1381بــه اســتخدام بانــک رفــاه کارگران درآمــدم و دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی در شــعبه های الشتر، پلدخترو نور آبادمشــغول از پشت باجه یعنی تحویلداری تا ریاست شعبه در خدمت مشتریان معزز بانک رفاه هستم. از سـال 1399بـه عنـوان مسـئول شـعبه  در خدمــت همشــهریان خــوب  نور آبادی  هســتم.
• بانکـداری در ایـن شـهر بـا توجـه بـه شـرایط و اوضـاع اقتصـادی چگونـه اسـت؟ شــهرستان نور آباد با توجه به نزدیکی به شهرستان های کرمانشاه و مرکز استان خرم اّباد ووضعیت اقتصادی نسبتا ضعیف از شهرستان های محروم لرستان و حتی ایران است ولی با این تفاصیل بانکداری در شهرستان نور آباد بیشتر تسهیلات محور است وبا افتخار باید اعلام کنم سهم  بانک رفاه از بازار شهرستان نور آباد وحضور مشتریان بازاری در شعبه ما بسیار سهم مطلوب و قابل قبولی است ودر این حوزه جز بانک های برتر شهرستان در جذب منابع بازار هستیم .

  • شــاخصهای عملکــردی ســایر بانکهــا در ایــن شــهر چگونــه اســت ؟ بانـک رفـاه  کارگران شهرستان نور آباد در شـهر نور ابادبا توجه به محرومیت های توسعه ی ونبود صنایع مادر از محرومیت های تاریخی رنج می برد ولی با این تفاصیل  بانک رفاه  در شاخص های جذب منابع و وصول مطالبات وشاخص سود آوری و تعداد دستگاه پورز در رتبه اول وبانک ملت وملی در تعقیب ما در رتبه های بعدی قرار دارند که این یک موفقیت بزرگ در سطح شهرستان واستان برای بانک رفاه است .
    • شــرایط و موقعیــت شــعبه از نظــر نیــروی انســانی و ترکیــب مشــتریان چگونــه اســت؟ شــعبه مرکزی نور آبادبــا هفت نفر نفــر نیــروی رســمی و یــک نفــر نیــروی بانکیــار بــه ارائــه خدمــات میپــردازد و بــا توجــه بــه تک شعبه ای بودن ، ترکیــب مشــتریان شــامل مســتمری بگیــران و مشـتریان تجـاری اسـت.  با توجه به حجم بالای کار شعبه می طلبد با مساعدت مدیران ارشد بانک اضافه شدن یک شعبه ویا باجه خدمات ویژه در شهرستان نور آبادضروری به نظر می رسد.

در شعبه ما 1650میلیـارد ریـال منابـع، 1930میلیــارد ریــال مصــارف و 83میلیــارد ریــال مطالبــات که 50میلیارد از مطالبات شعبه مختص به تسهیلات سیل 98 شهرستان ،20میلیارد منتظر امهال بخشنامه دولت وبانک مرکزی است.

حضرت عالی در اداره شـــعبه بـــه چـــه شـــیوه مدیریتـــی اعتقـــاد داریـــد؟ لازمه کار تیمی وموفقیت در هر سازمان اداری وحدت ،همدلی واستفاده ازتصمیم گیری وصمیم سازی بر اساس تعامل واستفاده از نظرات سازنده ومشارت همکاران در پیشرفت شعبه است وبا مشتریان معزز بانک هم با توجه به اصل مشتری مداری تکریم وتعامل چند سویه است .

  • آشـــنایی مشـــتریان شـــعبه بـــا خدمـــات الکترونیـــک و میـــزان اســـتفاده از ایـــن خدمـــات چگونـــه اســـت؟شعبه نور آباد با توجه به ترکیب متفاوت مشتریان از مستمری بگیران عزیز تا مشتریان تجاری شعبه استفاده از خدمات الکترونیک متفاوت است ولی با برنامه ریزی های مدون همکاران شعبه در شاخص ضریب نفوذ الکترونیکی رشد چشمگیری داشته ورتبه چهارم خدمات الکترونیکی در سطح شعب استان را با فعال شدن میز خدمت به دست آوردیم.
    بـا توجـه بـه نقـش بازاریابـی در جـذب منابـع، آیـا برنامه خاصـی بـرای بازاریابـی داریـد؟

بازاریابی وجذب مشتریان خرد وکلان در شهرستان نور آباد از برنامه های تعریف شده ومدون شعبه است ودر این راه با  بازاریابــی شــعبه، جــذب منابــع از طریــق پایانه هــای فروشــگاهی اســت. همچنیــن، بــا توجــه بــه تعامــل خــوب بــا چند شرکت خدماتی وساختمانی ، درصـدد افزایـش منابـع و اعطـای ضمانت نامـه هسـتیم. بـا اتـکا بـه نیروهـای جـوان و پـر انـرژی و مدیریـت مشـارکتی، افزایـش سـهم بـازار در تمـام  حوزه های بانکی در برنامــه کاری شــعبه قــرار دارد.

بـا چـه مشـکلاتی در شـعبه روبه رو هســتید؟ مشکلات شعبه کمبود نیرو با توجه به حجم عملیات شعبه و  لزوم مشتری مداری مطلوب و بومی بودن بنده در هر شرایطی حتی در برخی موارد با پایان یافتن وقت اداری به مشتریان مغزز خدمات بانی ارائه می دهیم  که این امر باعث گردیده که اکثر بازاریان گردن کلفت بانک رفاه را انتخاب نموده و به عنوان یکی از شعب پولساز استان مطرح  هستیم .

انتظاربنده از مسولین تقویت نیرو و تقویت و جایگزینی تجهیزات ابتدایی مثل چاپگر و ارتقا سرعت سیستم ها و در صورت امکان تاسیس شعبه دوم در شهرستان  ونگاه ویژه به شعب در مناطق محروم همچون نور آباد هستیم .

وبا توجه به این خدمات در ستا 1401موفق به ارتقای درجه از درجه 3به دو ب شدیم که این با پشتکار و جدیت همکاران محقق شد.

بدترین و بهترین خاطره حضرت عالی در طول مدت خدمت در بانک رفاه کارگران را بیان کنید؟

در طول دوران خدمت در شهرستان پلدختر خانم بنده در برق باختر شهرستان اراک استخدام شدند و ما ماندیم و بچه ۴ساله .به ناچار بچه در نوراباد نزد مادر خانم  زندگی می کرد .یک روز من جمعه عصر به سمت پلدختر راه افتادم و خانمم هم به سمت اراک من  رسیدم ابتدای شهر خرم آباد که زنگ زدن به من که بچه خیلی بی قراری می کند و بهانه بابا را میگیره و من دوباره برگشتم نوراباد تا بچه خوابید و ساعت ۱۲نصف شب به سمت پلدختر راه افتادم این از تلخ ترین خاطرات بنده بود

خاطره شیرین وشهد حلاوت در بانک معظم رفاه بسیار است  وبهترین خاطره ارتقای درجه شعبه در سال گذشته با همت همه همکاران  وجابجایی ازشعبه مرکزی  پلدختر به شعبه مرکزی الشتر بوده که دیگر خبری از جدایی از فرزند دلبندم نبودم.


  • چــه انتظــار و درخواســتهایی از مدیــران عالــی بانــک داریــد؟ بــا توجــه محرومیت های تاریخی شهرستان نور آباد در بسیاری از پارامتر های اقتصادی ،اجتماعی ، آنها با شعب متمول وبا امکانات مقایسه نشوند و امتیاز شهرستان های محروم به همکاران اعطا شود.
  • در پایان اگر صحبتی دارید، بیان کنید؟ ضمــن تقدیــرو تشــکر ازمدیر پر تلاش ،با اخلاق وبرنامه محور استان جناب آقای بالاوندی وسایر مســئولان مدیریــت شــعب و ســایر همـکاران، امیـد اسـت بـا تـلاش و همیـاری و همـکاری همـکاران بتوانیــم در راســتای موفقیــت و ارتقــای اهــداف متعالــی بانــک، در توسعه و خدمات متمایز بانکی گام های استوار ومحکم تری را برداریم .

مصاحبه :امیر محمود داودی نژاد مدیر روابط عمومی مدیریت شعب بانک رفاه کارگران لرستان