در طول دو سه هفته آینده روند عرضه خودرو را توسعه خواهیم داد. امیدواریم عرضه خودرو به سرعت طی ماه های آینده شتاب بگیرد؛ این مطالبه ماست؛ این چیزی است که وزارت صمت از آنهایی که برای عرضه خودرو تعهد دادند مطالبه خواهد کرد.
همه مردم باید به بهترین خودروها به خصوص خودروهای داخلی و با قیمت های مناسب دسترسی داشته باشند.
خودروهای وارداتی باید ظرف ۳-۴ ماه آینده تحویل شود. این وعده ای است که به ما دادند و ما آن را مطالبه خواهیم کرد.
پیشنهاد ما برای تعرفه واردات خودروهای برقی صفر یا ۴ درصد است.