ظرف چهار ماهه ابتدایی سال جاری ۲۳۰ پرونده تخلف زیست محیطی تشکیل شده است.

همه تخلفات زیست محیطی به مراجع قضائی معرفی و پرونده‌ها در حال بررسی است.

تاکنون هم ۴۰۰ میلیون ریال جرائم زیست محیطی از متخلفین اخذ شده است.