مدیرکل استاندارد لرستان از آزمایشگاه همکار مرجعان یکتای غرب در شهرستان بروجرد بازدید کرد.

به گزارش  صدای منتقد، در راستای توسعه و افزایش دامنه آزمایشگاههای همکار در سطح استان، وحید والی زاده مرادی مدیرکل استاندارد استان لرستان به همراه عباس گودرزی نماینده شهرستان بروجرد در مجلس شورای اسلامی از آزمایشگاه مرجعان یکتای غرب بازدید به عمل آورد.

در این بازدید با توجه به توان و تجهیزات موجود آزمایشگاه مقرر گردید بنیاد برکت نسبت به اعطاء تسهیلات برای خرید و تکمیل تجهیزات جهت ارتقا آزمایشگاه برای محصول محور شدن آزمون ها همکاری نماید.

در این بازدید مدیرکل استاندارد لرستان بر اهمیت نهاد های ارزیابی انطباق برای استقرار نظام استاندارد به عنوان زیر ساخت توسعه صنعتی و قتصادی کشور  تاکید  و خواستار  همکاری بانک ها برای اعطاء تسهیلات به منظور توسعه و تجهیز نهادهای ارزیابی انطباق شد.