سیدحامدرجایی مدیربرترسرآمد لرستان شد

به گزارش صدای منتقد، از سید حامد رجایی مدیر روابط عمومی اداره کل ورزش وجوانان لرستان، به عنوان مدیربرتر«سرآمد استان» توسط دکتر علی قدرت نجفی مدیرعامل انجمن خبرنگاری وروابط عمومی لرستان تقدیر وتجلیل به عمل آمد