تبلیغات
نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس خبرداد: دعوت ازسرمایه گذاران در سرزمین مزیت های کم مانند "دورود و ازنا" بخصوص منطقه ویژه اقتصادی ازنا در جوار اشترانکوه (آلپ ایران) - پایگاه تحلیلی ،خبری صدای منتقد