تبلیغات

بررسی سقوط قطره چکانی اقتصاد ترکیه

اردوغان چنان به تصورات اقتصادی خود مطمئن است که شاید هر آینه مخالفان با کاهش نرخ بهره را از کار برکنار کند. به عقیده او، افزایش اخیر نرخ برابری دلار م...

یاداشت - پایگاه تحلیلی ،خبری صدای منتقد