وحید والی‌زاده مرادی رئیس اسبق هیات های کشتی و تیراندازی، مدیرکل فعلی استاندارد لرستان و معاون اسبق فنی و حرفه ای استان و رئیس اسبق دانشکده علمی کاربردی بر صندلی سرپرستی ورزش و جوانان لرستان تکیه زد.

پیش از این آرش قیاسیان عهده دار این مسئولیت بود