بهاری؛ بهارجوانی اش رادرتیم خیبر سپری کرد! بعضی چیزرانمی توان باپول خریدوآن هم عشق وفاداریست می گویند عشق وتعصب واقعی مربوط به داستانهاست ولی مالیستی داریم که نشان می دهد که تمام این داستانها واقعیت دارد وفادارترین ومتعصب ترین‌ بازیکنی که امروزه یک اسطوره ابدی است ویکی از ستونهای محکم واصلی درخط دفاعی تیمش گلهاوبازی هایی که هرکدام از آنها بیانگریک عمرافتخارواحترام است.

وفادارترین ومتعصب ترین‌ کاپیتان تاریخ فوتبال لرستان،بازیکنی ازنسل دهه۸۰ که تعصب و وفاداری رادروجود خود داشت و بیش از۲۴سال درتیم محبوبش توپ زد.

نماد وفاداری واخلاق! بازیکنی که زیردست سرمربی اش زنده یادناصرمیرزایی اصول کاردر فوتبال را آموخت و به گفته خودش فوتبال اش رامدیون وی می باشد هیچگاه وی را فراموش نخواهم کردهرچندامروزدرمیان ما نیست اما همیشه نامش به نیکی برده می شودونامش جاودان خواهد بود!

بازیکنی با آنکه پیشنهاداتی ازتیم های مطرح وبزرگ کشورراداشت ازجمله نفت تهران،مس کرمان،گل گهر سیرجان ،پرسپولیس تهران و پرسپولیس تهران که سفت و سخت خواهان کاپیتان بود که مدیران سابق آن زمان این موضوع راازوی پنهان کردندوبعدهاداستان موضوع جذب وی رابه اومی‌گویندآنهم اززبان یکی ازمربیان تیم! براستی چه بساکاپیتان باتعصب به یکی ازاین پیشنهادات جواب مثبت می دادشایدسرنوشت فوتبالی اش طوری دیگر برایش رقم می خورد! بازیکنی که هیچ وقت تیمش رابرای پول ترک نکردودرشرایط سخت آن زمان درکنارتیمش ماند! بازیکنی که بی مهری های زیادی دید وچه حرفهاراکه نشیند اما درکنارتیمش ماند تانشان دهد که چقدرباشکوه وباتعصب است!

مدافعی که امروزه درقامت رعنای سرمربی تیم خیبرنوین بادفاع جانانه خودش ازنوجوانان وجوانان وباترکیبی ازباتجربه های بومی دیارش ودرکنار دوستان وهم‌تیمی های سابقش وبا کوله باری از تجربه اش درفوتبال باز نشان می دهد که چقدرتعصب در وجودش نهفته است ! مدافع اسبق متعصب دوستداشتنی درفوتبال کشورومربی کنونی امروز که برای اهالی فوتبال شناخته شده است چندین بار به چشم خویش دیده ام که در زمان بازیگری اش سرش را جلوی پای بازیکن حریف قرار می داد وامروزدرتمرینات تیمش باچه سختگیریهاوچه نظمی وباچه برنامه ای به کارش ادامه می دهدوچه نکاتی را که برایشان بازگو می نماید! وحالا اوراتبدیل به یکی از بزرگان این باشگاه کرده است .

مدافعی که یکی از بزرگترین کاپیتان‌هایی که در تاریخ فوتبال به خودش دیده است پس از۲۴سال حضوردرتیم‌خیبر خرم آبادتوپ زد! وبازدن ۶۴گل نامش رادرفهرست گلزنان باشگاه خیبرخرم آباد ماندگار کرد! کاپیتانی که عمر فوتبالی اش رابا۲۴سال ،بازی درتیم خیبرخرم آباد سپری کرد! و۲۴سال بهارفوتبالی اش راباتعصب و وفاداری رادراین باشگاه معنی کرد! یکی ازمتعصب ترین‌ بازیکنان لرستانی که تاپایان تعهدش به تیمش وفادار ماند! متعصب،اسطوره،وفادار،کاپیتان محبوب وبااخلاق فرزادبهاری بهاری؛بهارجوانی اش رادرتیم خیبر سپری کرد! بی انصافی است که اگرفرزادبهاری نامش درلیست وفادارترین ومتعصب ترین بازیکن تاریخ فوتبال ایران قرار نگیرد.

✍ایرج درویشی