فقط ۱۲ درصد از کودکان بازمانده از تحصیل در لرستان به مدرسه بازگشتند

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش لرستان: طرح شهید محمودوند به منظور جذب کودکان بازمانده از تحصیل اجرا می‌شود.

۱۰۲۴ کودک بازمانده از تحصیل توسط وزارتخانه به استان معرفی شد،۱۲۴ نفر از این افراد وارد چرخه