: در مجموع ساخت ۲۰۰ مدرسه برای روستاهای محروم در دستور کار قرار دارد که تاکنون ۵۵ مدرسه تکمیل و ۴۵ مدرسه دیگر هم تا پایان سال ساخته می‌شود.

با توجه به عمق محرومیت در حوزه فضای آموزشی نیاز است که روند مدرسه‌سازی ادامه داشته باشد و برای این امر نیازمند کمک خیرین هستیم.