دکتر مسعود شاهوردی استادانشگاه وتحلیلگر
:باورها نوع نگاه و نگرش ما به جهان هستی اند و می توانند ریشه در واقعیت داشته باشند و یا نداشته باشند.برای تغییر این باورها ما ابتدا باید خوب آنها را بشناسیم و سراغ تغییر آن ها برویم ،کاری نسبتا سخت ولی شدنی است و باید با بصیرت و از مسیر عقلانیت به سراغ آنها رفت و از این نقطه عطف ( نقطه تغییر) نباید ترسید اما باید با تدبیری هوشمندانه آنها را به سمت شکوفایی جامعه تغییر داد ،
بخصوص در بعد باور به انتخابهای درستی که آینده نسلمان به آن وابسته است ،به نظر وقت آن رسیده است که برای این مهم (باورها و نگرش ها و الگوهای غلط انتخاباتی که در جامعه نهادینه شده) باید تغییرات اساسی و مهندسی مجدد در آنها ایجاد کرد چرا که این تغییرات کلید رویایی برای تعالی ،موفقیت و حل مشکلات و رشد وتوسعه جامعه است .با این نوع واقع بینی و بصیرت وتجربه های بدست آمده و عقلانیت می توان باورهای منطقی و سالم را از باورهای غیرمنطقی و ناسالم جدا کرد و راه را برای تعالی جامعه باز نمود ، به امید آن که هیچ فرد و گروهی با باور و نگرش اشتباه ، بر روی کرامت و انتخاب هیچ انسان آزاده و آگاهی ، قیمت نگذارند و بتوان شایسته سالاری را در جامعه نهادینه کرد.
و من یتوکل علی الله فهو حسبه .
با احترام _ دکتر مسعود شاهوردی