: مصوبه ستاد ساماندهی دستفروشان در راستای جلوگیری از سد معبر دستفروشان، وانت بارها و مغازه‌داران در بروجرد اجرایی شد.

در راستای امرار معاش دستفروشان، مکان‌هایی به عنوان بازارچه‌های روزانه ویژه دستفروشان و وانت بارها در نقاط مختلف شهر تعیین شده است.