ملتی که تاریخ را نخواند محکوم به تکرار آن خواهد بود ۰اندلس امپراطوری بزرگ اسلامی در قلب اروپا با اینکه اسلام کامل در آنجا اعمال نشد و اسلام آندلس اسلامی ناقص بود حدود ۵۰۰سال این امپراطوری بزرگ مسلمان بر اروپا حکومت کرد ۰

در نبردهای فراوان بین امپراطور مسلمان آندلس با مسیحیان صلیبی نبردهای خونینی روی داد که همواره پیروزی با سربازان مسلمان بود ۰صلیبی ها هرچه با سازو برگ کامل وتجهیزان وسرباران فراوان حمله می کردند همواره با شکست‌های پی در پی مواجه می‌شدند ۰

صلببیان همه چیز داشتند اما شکست میخوردن چون با صفوف به همه فشرده ومحکم سربازان مسلمان مواجه می‌شدند سربازانی شجاع جنگجو جنگاور ودارای سازوبرگ نظامی و مهمتر از همه اینها ایمان مذهبی قوی ۰آری رمز پیروزی سربازان مسلمان نه سازوبرگ وتعداد عده وعده که ایمان مذهبی واعتقاد راسخ به جهان پس از مرگ بود ۰

ایمانی که سرچشمه آن اسلام و قرآن وشجاعت یاران رسوالله در جنگهای احد وبدر الگویی زیبا برای آنان بود که باوجود عده کم به خاطر ایمان به پیامبر وراه محمد ص باعث پیروزی بر نفرات چند برابری لشگر مشرکان مکه شد و درنهایت به فتح مکه وکل شبه جزیره عربستان ختم گردید و در نهایت بخش عظیمی از این کره خاکی که امپراطوری آندلس بخشی از قرون بعدی این راه بود۰به گواهی تاریخ متفکران و اندیشمندان مسیحی با برگزاری جلسات وارائه راهکارهای متفاوت نظامی همواره با دیوار نفوذ ناپذیر ایمان سربازان این امپراطوری هرروز عقب وعقبتر میرفتن تا اینکه با طرح تهاجم فرهنگی ونفوذ در بدنه اجتماعی جامعه مسلمان آن روز آندلس ابتدا با ایجاد قهوه خانه های متعدد سپس آرام آرام با رواج قمار وشراب روح ایمان مذهبی را از جامعه متحد مومن ویکپارچه این امپراطور قدرتمند در قلب اروپا گرفتن

۰رواج بی بند باری شکستن قبح شراب وقمار وآرام آرام رواج زنا در جامعه آنروز چنان رسوخ پیدا کرده که روح ایمان ونور ایمان را از جامعه آن زمان گرفت به صورتیکه سستی وکرختی باعث شد که سربازان مسلمان انگیزه ای برای جنگیدن در خود احساس نکنند۰ ۰مادیگرایی وتوجه به مادیات چنان در جامعه آن زمان رسوخ پیدا کرد که زهد علمای مسلمان واندزهایشان هم نتوانست جلو فساد جامعه را بگیرد۰زوال فرهنگی واعتقادی جامعه آندلس بلایی بر سر این امپراطور آورد که حتی یک مسلمان از آن امپراطوری ۵۰۰ساله زنده نماند دیگر سربازان مسلمان آن سربازان با ایمان وانگیزه نبودند که در جنگها سربازان صلیبی را از پای در می آوردند.

انگیزه و ایمانی برای آنان باقی نمانده بود ۰وضعیت جامعه وقتی به این حد از رخوت سستی رسید صلیبیان با یک حمله سراسری وگسترده حتی به حیوانات این امپراطور هم رحم نکردند .

امروز اگر گشت و گذاری در سرزمین اسپانیای کنون واندلس آن‌زمان بزنیم فقط نمادهای مسلمانان مثل مساجد کاخها پلها وبازا ها را مشاهده میکنیم نه مسلمانی هست و نه نشانی از اسلام ۰امروز که جمهوری اسلامی بعنوان تمدنی بزرگ واسلامی در مقابل همان صلیبی‌ها وصهیونیسم بین الملل قد برافراشته بار دیگر فرزندان ناخلف همان شیاطین با امکانات قویتر و برنامه های ترکیبی گسترده تر به مقابله با اسلام راستین در جهان برخاسته آند.

جنگ سخت را در ۸ساله دفاع مقدس ومبارزه نظامی با داعش با همان ایمان مذهبی با وجود سلاحهای مدرن غربی که دستشان بود با موفقیت پشت سر گذاشتیم ودر جبهه نظامی پیروز شدیم امروز یکی از قدرتهای سخت ومطرح جهانیم که ملجا وپناهگاهها مظلومین عالم نیز شده ایم

۰بعد از مرحله جنگ سخت دشمن با استفاده از جنگ شناختی و ترکیبی با چاشنی زن با تمام امکانات مادی و معنوی به میدان آمده اند تا روح ایمان را از جامعه انقلابی ما بگیرند تاریخ ایران را وقتی بررسی کنیم زنان تمدن ایران همواره دارای حجاب پوشش احترام وکرامت بوده اند.

سنگ نگارهای ایران باستان پر است از حجاب وحرمت زن در جامعه ۰زن در جامعه مسلمان اساس وپایه خانواده است فرزندان ونسل آینده در دامان مادران پرورش می یابند ۰غرب واستعمار به این نتیجه رسیده که اگر میخواهد بر تمدن نوین ایرانی اسلامی پیروز شود وبار دیگر شکست آندلسی را برما تحمیل کند باید زنان را لخت راهی خیابان کند۰ باید چادر را از سر زن مسلمان بکشد ؛باید بی حجابی را در جامعه رواج دهد تا بتواند به نتیجه مطلوب خویش برسد

علما مردم غیرتمندان اندیشمندان نویسندگان با قلم بیان رفتار و کردار باید جلوی این نقشه شوم دشمن وبی حجاب کردن دختران امروز و مادران فردا را بگیرند ۰فرزندان سالم با ایمان وانگیزه وغیرتمند در دامان پاک مادران معتقد و مسلمان وباحجاب پرورش پیدا خواهند کرد پس همه باهم هوشیار باشیم.

مجتبی کلانتری فرد کارشناس فرهنگی  وسیاسی