گوزن‌ مرکز احیا و پرورش گوزن زرد ایرانی لرستان تلف شد

 

محمد نبی حسنوند مدیر روابط عمومی اداره کل حفاظت از محیط زیست لرستان در این رابطه با تایید تلف شدن یکی از گوزن های مرکز ایحا و پرورش گوزن زرد ایرانی در مجتمع کشت و صنعت لرستان، اظهار داشت: یکی از این گوزن ها تلف شده است

وی  گفت: علت این موضوع را در قالب یک اطلاعیه اعلام خواهیم کرد.

 

خبرنگار: سجادجوانمرد