سیاسیون خوش اِشتهاء الشتری،استارت تَقِلا پُست گِرتِن شروع بی

براساس برخی شنیده ها، برخی از چهره های به اصطلاح سیاسی الشتر(حُکم به دستان ستاد رئیسی)تلاش خود را برای گرفتن پُست و منصب های مدیریتی در این شهرستان را استارت زده اند، و اَره گِرتِن پُست مدیریتی وُژو هانه تَقِلا کِردن

باتوجه به شناختی که از موقعیت های سیاسی واجتماعی شما عزیزان سراغ است، آیا این خواسته شما برای تصاحب کرسی های مدیریتی درشهرستان سلسله توهین به شعور شهروندان نیست؟

ارینتو ائ گَپه نِما وَخُدا، باور کنید دیگر زمان تکیه افراد فسیل سیاسی بر صندلی ادارات شهرستان سلسله گذشته است به طوری که (دولت جدیددکتررئیسی) دولت جوان و حزب الهی خواهد بود و بی شک برای میدان دادن به جوانان انقلابی برنامه کامل دردستور کار قرار خواهد گرفت، هرچند هدف شما قیچی کردن پای جوانان است!

پیشنهاد: به شما عزیزان به اصطلاح سیاسی سلسله پیشنهاد والبته تذکر داده می شود که به جای سهم خواهی انتخاباتی خود، و تلاش برای تکیه بر صندلی های مدیریتی این شهرستان برای یک بار شده است از منافع خود عبور کرده و به جوانان اعتماد کنید و این میدان را برای حضور جوانان انقلابی بسترسازی کنید و عمر جوانان باانگیزه این شهرستان را به خاطر منافع شخصی خود لگدمال نکنید!

جای تعجب است که خیلی خوش اِشتهاء تشریف دارند برخی از این عزیزان، سالهاست که منصب دار ادارات شهرستان بوده اند، واز امتیازات دولت های چپ وراست نهایت سوءاستفاده رابرده اند، و باز هم گرسنه هستند ! درحالی که جوان تحصیل کرده الشتری حاضر هست فقط یک اشتغال داشته باشد وسرماه حقوقی برای امرارمعاش خانواده درجیب داشته باشد وبس!

تحرکات سیاسی شمارارصدخواهیم کرد، واجازه نخواهیم داد درحق جوانان انقلابی سلسله، ظلم کرده و به شعور شهروندان نحیب الشتری،توهین کنید