براساس اخبار موثق تایید نشده، به قاصدان فالگوش ما حکایت از عزل وتغییر چند مدیر کل، ضعیف، ناکارآمدوفاقد عملکرد جهادی بر اساس پارامتر های دولت عدالت محور وقوی مردمی خواهیم بود.

براساس ارزیابی نامحسوس بازرسان نهاد ریاست جمهوری عملکرد مدیران کل دستگاه های اجرایی استان در بوته آزمایش گذاشته شده و۱۳۰مدیر کل ناکار آمد در سراسر کشور شناسایی شده که نام چند مدیر کل لرستانی هم در این لیست به چشم می خورد ودر روزهای آتی باید با صندلی سبز مدیر کلی خداحافطی کنند.

درمیان این مدیران معزول وبا نقاب انقلابی که کارنامه عملکردشان با نقدها وچالش های فراوانی مواجه بوده نام چند دستگاه عریض وطویل در حوز ه های مرتبط با فرهنگ، حمل ونقل، اجتماعی، هنر، صنعت، خدمات رسان و…. دیده می شود.

یکی از مدیران در آستانه عزل به تازگی با یک گاف بزرگ در حوزه خود یارویارکشی وایجاد یک تیم رسانه ی، درست کردن باند وبرگزاری یک انتخابات صوری وکاملا متخلفانه وپر از حاشیه به شدت مورد شماتت وزارت متبوعه قرار گرفته وبا گرفتن کارت زرد عملا نشان داد با نقاب انقلابیگری و ایجاد نفاق وتفرقه نمی توان مدیریت جهادی وبه معنای خاص خود انقلابی را در اداره کل بسیار پرطمطراق وپر مخاطب انجام دهد.

درمیان مدیران کل عزل شده نام چند مدیر کل از دولت فشل تزویر وامید که در شرکت خدمات رسان خود جز ضعف، عجز وناتوانی در طول بیش از ۹سال صدارت خود عایدی برای استان نداشته دیده می شود.

 

برای اداره استان ولایت مدار ومستعدلرستان دکتر زیویار استاندار بومی وتوانمنداستان نیازمند داشتن مدیرانی توانمند؛ صاحب فکر و اندیشه؛ پاسخگو و متعهد است؛ بنابراین مدیرانی که عملکردشان موجب توقف توسعه استان شده و یا افت قابل توجهی در زمینه های مسئولیت و وظایف محوله داشته اند؛ حتی در صورت حمایت برخی از نمایندگان؛ باید از کار برکنار شوند.

 

بدون شک تغییر مدیران ناکارآمد وضعیف جزو مطالبات مردم از نماینده عالی دولت بوده و دکترزیویار برای تغییر و جایگزینی این دسته از مدیران باید قاطعیت و جدیت به خرج دهد.

امیدواریم استاندار بومی وکاملا مسلط به استان در انتخاب های آتی خود با گزینش مدیران کل شایسته، مدیر، مدبر، توانمند، انقلابی با مدیریت جهادی در استان شاهد رسیدن به شاخص های توسعه در لرستان ثروتمند ولی فقیر تعریف شده لرستان باشیم.

#فالگوش