نیم فصل لیگ برتر فوتبال استان لرستان با انجام 5بازی در شهرهای مختلف استان برگزار پرنده خوشبختی وقهرمانی  نیم فصل لیگ برتر فوتبال لرستان روی شانه  یکی از سه تیم سرخ‌آبی‌خرم آباد، استقلال بروجردیا رادین نودخرم آباد می نشیند.

به گزارش صدای منتقد ،این رقابت ها زیر نظر کمیته مسابقات هیات فوتبال استان با برنامه ریزی دقیق و مدون مجید یاراحمدی ،نبی الله دالوند و شمس الله خنجری در کلیه نقاط استان  در حال برگزاری وداوران جوان و باتجربه این بازیها قضاوت خوب و قابل قبولی ارائه کردند.

در نیم فصل اول با توجه به نبود زمین های با کیفیت برخی تیم ها همواره مهمان بوده وطعم میزبانی را لمس نکردند البته در این راه امیدواریم با فراهم شدن امکانات سخت افزاری و ترمیم زمین های چمن مصنوغی و طبیعی در استان شاهد رقابتی کاملا یکسان و متعادل از تیم ها باشیم .

درجدول‌این‌رقابت هاسه تیم سرخ آبی،استقلال بروجرد،ورادین نودخرم آباد از کاندیداهای‌قهرمانی‌نیم فصل‌دراین‌دوره از رقابت هابه حساب می آیند.تیم سومی رده جدول یعنی رادین نود به مصاف‌تیم‌قعرنشین‌جدول‌بهزیستی‌ و استقلال بروجرد دردیدارخانگی‌خود به مصاف شاهین ازنا رده هشتمی‌می رود.

تیم صدرنشین‌سرخ‌آبی‌‌خرم آباددر خارج از خانه مهمان تیم عقاب معمولان است.تیم رهاوردخرم آبادنیزمیزبان‌تیم‌پاسارگاد کوهدشت‌است.

درالشترتیم آینده سازان‌الشترنیزپذیرای تیم ستاره سرخ پلدخترمی باشد.

باتوجه به اینکه سه تیم اول جدول به ترتیب امتیاز 14,15,16دررده اول‌‌،دوم و سوم ‌جدول رده بندی قراردارند‌رقابتی تنگاتنگ برای قهرمانی‌درنیم فصل باهم خواهند داشت‌ وبررسی جدول احتمالات در نتایج به شرح زیر خواهد بود.

در صورتی تیم سرخ آبی بتوانددردیداربا عقاب معمولان باهرنتیجه ای‌به‌بردبرسد به قهرمانی‌درنیم فصل‌خواهدرسیدوچنانچه دردیداررادین نودوبهزیستی همین نتیجه به دست آیدبازتیم سرخ آبی قهرمان نیم فصل خواهدشدودرآنتهاتیم استقلال بروجرداگر بتواند از سد تیم شاهین ازناعبورکنددرآن صورت هم  سرخ آبی خرم آباد قهرمان نیم فصل معرفی خواهدشد.

در تک بازی امروز لیگ برتر استان رادین نودی هابا تفکرات قاسم رحمانی مربی جوان ،سازنده وباهوش خود با تلفیقی از بازیکنان باتجربه و جوان  همچونسید علی موسوی دروازبان جسور و باتجربه ، مسلم پروانه پورمدافع تکنیکی و باتجربه ،علی اکبرسپهوند،محمدجودکی،عرفان گراوند،رضاامیری،ازبازیکنان کلیدی به شمارمی روندوچشم به گلزنی بازیکن آماده خودعرفان دولتشاه دردیدار فرداخواهندداشت.

در آنسوی میدان شاگردان مهدی عبدولی مربی با اخلاق و کهنه کارروزسختی راپیش رو خواهد داشت ،عبدولی بایستی تغییراتی رادرخط حمله خودش ایجاد کندوبامیدان دادن به جوانان ازجمله بازیکن خوب و آقای گلزن رقابت های لیگ برترنوجوانان سیاوش قاسمی فرصت بیشتری بدهد تا شایستگی های خودش رانشان دهد.

خبر :محمود داودی نژاد