طی حکمی از طرف منصور داودی نژاد رئیس هیات استان ،احسان احمدی  بعنوان عضو هیئت رئیسه اسکواش استان لرستان منصوب شد.

به گزارش صدای منتقد، و به نقل از روابط عمومی هیئت اسکواش  استان لرستان ، طی حکمی از طرف منصور داودی نژادرئیس هیات استان لرستان ، احسان احمدی چهره سرشناس و توانمند ورزش دانشگاه لرستان کشور به عضویت هیئت رئیسه هیئت اسکواش استان لرستان منصوب شد.

احسان احمدی از مدیران جوان و با کارنامه است که سابقه مدیریت تربیت بدنی دانشگاه لرستان و رئیس کمیته فوتبال ساحلی استان را در کارنامه دارد.

خبر :امیر محمود داودی نژاد