پایگاه خبری وتحلیلی  صدای منتقد: نامۀ حمایت و خوشامدگوئی مردم پلدختر، معمولان وسراب حمام به سرپرست جدیدفرمانداری

« جریان مردمی »‌ چند ده هزار نفری حامی نظام و انقلاب درشهرستان پلدختر سرپرست جدید فرمانداری را حمایت کرده و تنها نخواهندگذاشت

طی نامه ای به عنوان سرپرست جدیدفرمانداری پلدختر اعلام شد :ما به نمایندگی ازطرف جریان مردمی چند ده هزار نفری شهرستان پلدختر شمارا تنها نخواهیم گذاشت

جمع زیادی ازاقشارمختلف مردم شهرستان پلدخترکه تاکنون فرصت دیدار خوشامدگوئی آنان با جناب آقای «خادم» سرپرست جدیدفرمانداری فراهم نگردیده با ارسال نامه ای به مدیرمسئول رسانۀ بالاگریوه بعنوان مسئول قرارگاه مرکزی ستادهای آیت الله رئیسی وهماهنگ کنندۀ دیدارخوشامدگوئی مورد نظرخواستار انتشار این نامه در رسانۀ انقلابی بالاگریوه شده اند.

به گزارش بالاگریوه متن نامۀ حمایت وخوشامدگوئی اقشار مختلف مردم پلدختر ،معمولان وسراب حمام به سرپرست محترم فرمانداری شهرستان به شرح زیر تقدیم می گردد.

لازم است به اطلاع مخاطبان عزیز برسانیم که این نامه قرار بود چنانچه زمینۀ دیدار اقشار چند هزارنفری جریان انقلابی شهرستان باجناب آقای «خادم» فراهم گردد، بعنوان بیانیۀ خوشامدگوئی مردم به سرپرست محترم فرمانداری شهرستان درحضور ایشان قرائت گردد.

متن نامه

امام خمینی (ره) :مردم ولی نعمتان انقلاب هستند وماهرچه داریم ازاین مردم است

رئیسی :دولت من دولت تحول، مردمی وخدمتگزار است نه منت گذار

جناب آقای خادم سرپرست محترم فرمانداری شهرستان پلدختر

با اهداء سلام و بریک سال نو

ما جمعی چند هزارنفری به نمایندگی ازاقشارمختلف مردم، خانواده های معزز شاهد، شوراهای اسلامی ،دلسوزان نظام و انقلاب اسلامی، ایثارگران، رزمندگان وپیشکسوتان دوران دفاع مقدس ،بسیجیان ،اصحاب قلم و رسانه ،جوانان بسیجی و انقلابی ،دانشجویان ، حوزویان ، دانشگاهیان ،بازنشستگان، فرهنگیان ،کارکنان دستگاه های اجرائی، کشاورزان، احزاب و تشکل های سیاسی، شهروندان، کسبه، بازاریان و کارگران ضمن تبریک انتصاب حضرتعالی بعنوان سرپرست فرمانداری شهرستان ،امیدواریم در سایۀ الطاف الهی ،بعنوان سرباز نظام مقدس جمهوری اسلامی تحت زعامت ولایت فقیه باعنایت ویژه به رعایت اصل مهم ۵۷ قانون اساسی که در سالهای اخیر در شهرستان مغفول مانده، «مستقل» و بدون تأثیرپذیری از فشارهای سهم خواهانِ خارج ازگفتمان دولت سیزدهم بتوانید درسنگرمدیریت عالی دولت درشهرستان و در راستای عمل به توصیۀ صریح مقام معظم رهبری مبنی براستقلال قوا و همچنین تحقق دستور اکید رئیس جمهور محترم درخصوص عدم استفاده ازبانیان وضع موجود موفق و سربلند باشید .

برادر انقلابی !

مابه نمایندگی ازخیل عظیم چندده هزارنفری مردم شهرستان که باند و جریان و وامدارهیچ فرد وجریانی نبوده بلکه با افتخار«جریان مردمی حامی نظام و انقلاب» هستیم ضمن اعلام حمایت قاطعانه ازجنابعالی بعنوان نیروئی انقلابی ،بسیجی و مردمی درتحقق و اجرای برنامه های دولت سیزدهم که به حضرتعالی ابلاغ گردیده ویقینا مدیران ناکارآمد قبلی عاجز از اجرائی نمودن آنها هستند، خیرخواهانه درخواست داریم باانتصاب مجموعه ای کارامد ازمدیران جهادی، انقلابی وهماهنگ باشعارها وبرنامه های دولت انقلابی سیزدهم به جای مدیران کنونی شهرستان که از مصادیق بانیان ومسببان وضع موجودمی باشند بستر و زمینۀ تحول و پیشرفت درشهرستان را فراهم آوریدو اطمینان داشته باشید درچنین شرایطی شما را تنها نگذاشته و ازهرگونه حمایت و همکاری با حضرتعالی دریغ نخواهیم کرد.

برادر بسیجی !

پرواضح است که دغدغه ونگرانی اکثر مردم شهرستان آن است که چنانچه خدای ناکرده برنامه ها و شعارهای دولت سیزدهم در این شهرستان تحت تأثیر دخالت ها و فشارهای مسببان وضع موجود قرار گیرد، تغییر و پیشرفت شهرستان پلدختر که به یمن خلق حماسه های دوران دفاع مقدس ملقب به هویزۀ ثانی گردید ،آنگونه که دولت انقلابی سیزدهم ،دلسوزان، حامیان و دغدغه مندان نظام و انقلاب انتظار دارند محقق نخواهد شد.

جناب آقای خادم

برادرانه وصادقانه به شمامی گوئیم که باگذشت قریب به هشت ماه ازشروع بکار دولت سیزدهم وعدم تغییرمدیران ادارات شهرستان تاب تحمل مدیران پیشین که بانیان و مسببان وضع موجود بوده و این روزها درحال تغییر رنگ ،تطهیر و تخطئۀ خود از دولت های بی تدبیر و نومیدی هستند را نداریم و هرگونه کندی ،تعلل و تأخیر درتغییر مدیران دولت قبل که کشور را تالبه پرتگاه سقوط بردند و تاکنون هم نگذاشته اند مردم طعم خوش تغییر و ثمرۀ شیرین انتخاب دکتر سیدابراهیم رئیسی را بچشند باعث «تشدیدناامیدی» مردم می گردد. و چنانچه قرار باشد اینها بر مصادر امور شهرستان باقی بمانند چگونه بایستی به ۸۰ درصد مردم پلدختر اثبات کرد که در انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم پیروز شده اند ؟

فرماندار انقلابی  !

درحالی که درشهرهای نخبه پرور، ولایتمدار و معمولان وسراب حمام که بیش از ۷۰ درصد به تغییر دولت قبل و پیروزی و

 

استقراردولت انقلابی آیت الله رئیسی رأی داده اند نیروهائی توانمند ،متعهد و متخصص درحد و اندازۀ تصدی عالی ترین مناصب اجرائی شهرستان ،استان و حتی وزارتخانه ها وجود دارند، مطالبۀ برحق و قانونی خود را تغییر مدیران دولت قبل و انتصاب نیروهای انقلابی ،متعهد و هماهنگ با گفتمان دولت جدید دانسته و ادامۀ مدیریت عاملان و مسببان وضع موجود را در تضاد با رویکرد رئیس جمهور محترم و دولت سیزدهم می دانیم .

جناب آقای خادم !

رجاء واثق داریم که مدیران پیشین و بانیان وضع موجود که مجموعه ای از دولت های سبز ،بنفش ،کارگزاران و احزابی همچون اعتمادملی ،مشارکت ،ارادۀ ملت، اعتدال وتوسعه و…می باشند پس از انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم به شدت به دنبال تطهیر و تخطئه خود و تظاهر به برائت ازمشی سیاسی ـ انتخاباتی پیشین خود هستند شاید بتوانند به بهانۀ اداره کردن ستادهای کاغذی هنگام انتخابات همچنان بر اریکۀ مدیریت شهرستان باقی بمانند و جمعیت انبوه حامیان و رأی دهندگان به آیت الله رئیسی را نومید و نادم از عملکرد انتخاباتی و «انتخاب» خود نمایند .

جناب آقای خادم !

حمایت انکارناپذیر ما از دولت انقلابی سیزدهم و ارادت به مسئولان ومدیران این دولت که یکایک ما درپیروزی آن نقش داشته وسهیم هستیم باعث آن نمی شود که نسبت به استمرار مدیریت کسانی که بانیان وضع موجود هستند بی تفاوت باشیم زیرا معتقدیم باید دولتی را که «انتخاب» کرده ایم با تمام توان یاری اش نمائیم و همۀ موانع برسر راه موفقیت دولت ازجمله «مدیران بانی ومسبب وضع موجود» وعاملان سرخوردگی و نومیدی مردم ،حتی اگرحمایت و سماجت فلان مسئول ویا سفارش بهمان باند وتشکیلات را پشت سرخود داشته باشند بایستی تغییر یابند. چراکه ماندن اینها باعث می شود تاچنین وانمود شود که جریان انقلابی و گفتمانی که آیت الله رئیسی را به پیروزی رسانده ازظرفیت و توانمندی مدیریت بر شهرستان برخوردار نیست .

برادر انقلابی !

مخلص کلام آنکه ؛

ماموفقیت وسربلندی حضرتعالی راتوفیق نظام اسلامی ودولت انقلابی ومردمی آیت الله رئیسی می دانیم و براین باورهستیم که تأخیر درتغییرمدیران «با اولویت معاونان فرماندار و بخشداران»‌که مشکلات موجود حاصل عملکرد ضعیف آنان است ضمن نومیدشدن مردمی که به رغم شرایط سخت کرونائی ،تورم لجام گسیخته ،تحریمها وسختی معیشت در دولت قبل ، باشور و اشتیاق برای پیروزی سیدابراهیم رئیسی درپای صندق های اخذرأی حضورپیدا کردند، باعث جری شدن مدیران پیشین که باشعار‌های ریاست محترم جمهوری مبنی برعدم استفاده از بانیان وضع موجود سنخیت ندارند گردیده و چنین حالتی شایستۀ دولت انقلابی نمی باشد ،لذا امیدمی رود حساسیت این موضوع توسط حضرتعالی به دقت مورد توجه و امعان نظر قرار گیرد./ والسلام

إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ