گزارش تصویری معلمی که در روستای بی نام ونشان سرور عسق را معنی کرد

آموزش وپرورش به سبک جعفر اخشی ومعلمی که عشق را درسرور صرف کرد.