آبشار خواری در منطقه گردشگری بیشه

آبشار خواری را به دیگر پدیده ها از جمله کوه خواری دریا خواری ساحل خواری و کویر خواری اضافه کنید

قابل توجه استاندار لرستان و دیگر دستگاه های دولتی

آبشار بیشه به علت ساختمان سازی در بالادست ان و انحراف آبشار به سمت دیگر در حال کوچک شدن و در اینده ای نزدیک حذف شدن از قطب های گردشگری طبیعی استان لرستان است .لازم و شایسته است که تنها جاذبه ی لرستان به علت بی توجهیو بی مهری و عدم نظارت متولیان امر بر یاختمان های غیر مجاز در سرشاخه ی رودخانه ابشار بیشه محو میشودو جا دارد که استاندار لرستان در خصوص تصرف این ابشار و انحصار ان بدستگاهای دولتی وارد عمل شدهو باعث نجات حیات دوباره آبشار بیشه که سرآمد ابشار های استان هزارچشمه و آبشار لرستان است باشند

چرا که در فصل تابستان شاهد جذب توریست و گردشگران خارجی و داخلی که باعت ایجاد اشتغال و شگوفایی اقتصادی میشود هستیم که امید است این شکوفایی و ایجاد اشتغال با توجه به اهمیت جغرافیایی اسنان و همت دولتمردان نظام گسترش و پایدار بماند

اکبر بزرگمهر از خبرگزاری افلاک لرستان