: توجه به امر تبلیغ لازم و ضروری است، نهادهایی که با این عنوان شکل گرفته‌اند باید توجه بیش‌تری به امر تبلیغ داشته باشند چراکه از مدیران این مراکز در استان‌ها حمایت اعتباری انجام نمی‌شود و تمام بار به دوش حوزه‌های علمیه افتاده است.