روز گذشته رییس‌جمهور دستور داد درباره توسعه خوابگاه‌های دانشجویی متأهلی پیشنهادات‌مان را به دولت اعلام کنیم.

رخی اقدامات در این زمینه که توسط خود ما امکان داشته، صورت گرفته و هم‌چنین برخی املاک متعلق به دانشگاه‌ها مولدسازی شده تا بتوانیم از این منابع برای ساخت و توسعه خوابگاه‌های متأهلی استفاده کنیم.