بیش از ۲۰ سال است که مردم چشم به راه آغاز فعالیت این پروژه عظیم هستند که با سرمایه ملی بنا شده ولی بدلایل متعدد و عدم همراهی برخی از بانک‌ها همچون استخوانی در زخم مانده است.

داشتن اقتصادی پویا در گرو اعتماد به مردم و حمایت از جریانات و نخبگان متعهد مردمی در حوزه اقتصاد است و باید اقتصاد مردم پایه را توسعه داد تا شاهد تحول باشیم