در حال حاضر قوانین مربوط به سن بازنشستگی نیازمند اصلاحات پارامتریک است.

نحوه اصلاح سن بازنشستگی باید با آهنگ رشد آرام صورت گیرد.

سن بازنشستگی در ایران نسبت به سایر کشورها بسیار پایین است.

در کشورهای دیگر سن بازنشستگی مختلف است که این شرایط تابعی از امید به زندگی، شرایط اقلیمی و شرایط کار است.